20140428 8 Lunch Shiretoko Salmon chan-chan yaki (7)